לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

מכרז למשרת מנהל/ת מח"ט רמות טומשין.

5-6 שנים |
משרה מלאה
| לפני 44 דקות
תיאור משרה

*מודעה זו מחליפה את המודעה שפורסמה בתאריך 8/5/22

מכרז למשרת מנהל/ת מח"ט רמות טומשין.
לתיכון מח"ט ברמות דרוש/ה מנהל/ת. איש/ת חינוך פורץ/ת דרך עם ברק בעיניים, יכולת להוביל ולהנהיג צוות
מקצועי ומלא מוטיבציה, יצרתית/ת, גמיש/ה ומעל לכל אוהב/ת ילדים ואנשים.
עדיפות תינתן לבעל/ת ניסיון עבודה עם תלמידי נוער בסיכון.
תיאור התפקיד
• ניהול מח"ט כולל הנהגה חינוכית ופדגוגית של בית הספר
• ניהול הצוות וקידום התפתחותו המקצועית
• ניהול קשרים בין ביה"ס והקהילה
• ניהול תקציבי ואדמיניסטרטיבי של ביה"ס

דרישות התפקיד

• ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על יסודיים, בהיקף המזכה בוותק בהוראה.
• השכלה אקדמית - תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר
קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.
• השכלה פדגוגית - רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל יסודי, בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר
המנהל הכללי של משרד החינוך ובהתאם לפרסומים נוספים בחוזרי המנכ"ל.
• הכשרה לניהול בית ספר - תעודת סיום )או אישור זכאות לתעודה
(של התוכנית להכשרת מנהלים לבתי"ס.
יצוין כי מי שטרם סיים את לימודיו בתוכנית להכשרת מנהלים )
להלן "התוכנית"(, אך החל ללמוד בתוכנית בשנת הלימודים הקודמת למועד שבו מתפרסמות משרות הניהול, ייחשב כמי שעומד בתנאי סף זה*.
*רשאים/ות לגשת מועמדים/ות שעונים/ות על דרישות התפקיד למנהל/ת בי"ס על יסודי בהתאם להוראת קבע
מספר 0286 - החלפה "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים" )
חוזר מנכ"ל מתאריך ל' באדר
תשפ"ב, 03 במרץ 2022 ,ונספח 1 לחוזר(.
עדיפות תינתן למועמדים/ת בעלי/ות ניסיון ו/או רקע בעבודה עם נוער בסיכון ובניהול תכניות ופרויקטים בתחום זה.
קורות חיים בצירוף תעודות, אישורים וכל המסמכים יש להגיש עד ליום 15/5/2022
הרשת תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת
הצעות.
רק פניות מתאימות תיעננה.
** בכל מקרה של סתירה בין הכתוב במודעה זו לבין הוראות חוזר מנכ"ל - יגברו הוראות חוזר המנכ"ל.