לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

ראש אגף תכנון סטטוטורי גאוגרף או אדריכל או בעל ת.2

1-2 שנים |
משרה מלאה
| לפני 23 שעות
תיאור משרה

הנדון: ועדת איתור בהליך חיצוני מס' 12/2022 - גאוגרף/ית או אדריכל/ית או בעל/ת תואר שני בתכנון ערים. בעל/ת היכרות עם תחום תכנון תשתיות
לתפקיד ראש אגף תכנון סטטוטורי
תואר המשרה : ראש אגף תכנון סטטוטורי
היחידה : חטיבת תכנון
מקום העבודה : תל-אביב
דירוג/ד ר ג ה : העסקה בחוזה אישי
כ פ י פ ו ת : סמנכ"לית תכנון

דרישות המשרה:
1. גאוגרף/ית או אדריכל/ית או בעל/ת תואר שני בתכנון ערים. בעל/ת היכרות עם תחום תכנון תשתיות.
2. בעל/ת ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות בתחום תכנון סטטוטורי.
3. עברית ברמה גבוהה, אנגלית ברמה טובה.
4. שליטה בתוכנות מקצועיות.

תיאור התפקיד:
1. אחריות ליזום, להנחות ולנהל תהליכים סטטוטוריים הנדרשים לפיתוח נמלים ועורפי נמלים, בכלל זה תכניות סטטוטוריות בכל הרמות, עד לאישורן, וכן להגנה על תשתיות הנמלים ונכסי החברה.
2. מעקב פיקוח ליווי וקידום כל השלבים בתהליך הכנת תכניות סטטוטוריות.
תיאום תכניות הפיתוח של החברה עם רשויות עירוניות, ממשלתיות וועדות סטטוטוריות, תוך שמירה על האינטרסים של החברה ושל הנמלים.
3. אחריות לקידום הנושאים הסביבתיים בתהליכים הסטטוטוריים ולשילוב היבטים סביבתיים בתוכניות.
4. אחריות להגשה וקידום בקשות להיתרי בנייה.
5. אחריות לתאום בין היחידות בחברה בנושאים הקשורים להליכים סטטוטוריים.
6. אחריות להגשת התנגדויות לתכניות סטטוטוריות של גורמי חוץ, על מנת להגן על זכויות החברה, נכסיה, תפקידיה ועל תכניות הפיתוח שלה.
7. הכנת בקשות לשינוים תחומי הכרזת נמל.
8. מבטא/ת את ההיבטים הסטטוטוריים והיבטי תכנון ארצי ומקומי בתכניות פיתוח הנמלים.
9. ייצוג החברה במוסדות התכנון.
10. ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיות הממונה.

דרישות התפקיד

השכלה/ כישורים נוספים המהווים יתרון :
תואר שני בתחום רלוונטי. קורסים והשתלמויות בתחום הרלוונטי. ניסיון בעבודה מול או בגופים העוסקים בתכנון סטטוטורי, רשויות מקומיות, ועדות לתכנון ולבנייה. ניסיון בפרויקטים ימיים ונמלים.
ניסיון בגופים יוזמי תכנון בתשתיות עם דגש על ניסיון בתכניות מתאר ארציות ומפורטות.
בקיאות בדיני התכנון והבנייה.

ה ע ר ו ת
1. לידיעה – בהתאם לחוזר רשות החברות "רפורמה בשכר מנכ"לים ובכירים וקציבת כהונה לפקידים בכירים" מתאריך 11.10.2015, ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, תוגבל הכהונה לתפקיד זה, ל-5 שנים.

2. תינתן עדיפות מתקנת למועמדים כמפורט להלן :
1.1 לבעלי מוגבלויות.
1.2 למי שהוא/היא או אחד מהוריו נולד באתיופיה.
1.3 למי שהוא/היא בן/בת העדה הדרוזית.
1.4 לבני/בנות המגזר הערבי (לרבות הצ'רקסים).

3. המועמדים/ות המתאימים/ות ישלחו למבדקי התאמה.

4. נתוני המועמדים/ות המתאימים/ות יחויבו בבדיקה ביטחונית.

5. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה – 2005, לא תישקל מועמדותו/ה של מועמד/ת אשר העסקתו/ה תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בה קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים.

6. להנהלה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
תהליך ההגשה הינו מקוון, בכלל זה מילוי טפסים וצרוף מסמכים. הנכם מתבקשים להיכנס לאתר חברת נמלי ישראל למדור משרות פנויות. לא תיבחן מועמדות שלא עברה דרך המערכת.

7. את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום 16.6.2022 עד לשעה 12:00.
המודעה מתייחסת לנשים/גברים כאחד. סודיות מובטחת

* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.