לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

נתב לחברת תעבורה ימית חיפה

1-2 שנים |
משרה מלאה
| לפני 1 שעות
תיאור משרה

מכרז חיצוני מס' 15/2022 –לתפקיד: נתב/ת
תואר המשרה : נתב/ת
היחידה : חברת נמלי ישראל/ חברת תעבורה ימית חיפה - נתבים
מקום העבודה : חיפה
דירוג/ד ר ג ה : נתבים 13 – 14
כ פ י פ ו ת : לרב חובל נמל

דרישות המשרה:
1. תעודת הסמכה מוכרת ותקפה לרב חובל/ת, לפי תקנה 20 (1)(א) ופרק ד' לתקנות הספנות (ימאים( תשס"ב (2002).
2. שירת/ה באנייה בתפקיד קברניט/ה כלי שייט, שתפוסתו ברוטו עולה על 5,000 טון ועסק/ה בהפלגות בינלאומיות במשך 24 חודשים לפחות.
או
שירת/ה באנייה בתפקיד קברניט/ה כלי שייט, שתפוסתו ברוטו עולה על 5,000 טון ועסק בהפלגות בינלאומיות במשך 15 חודשים לפחות ובנוסף לכך, שירת/ה במשך 24 חודשים לפחות בתפקיד קברניט/ה גוררת.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, ת/יוכל להגיש מועמדות למכרז, אדם ששירת באנייה בתפקיד קברניט/ה כלי שייט, שתפוסתו ברוטו עולה על 5,000 טון ועסק בהפלגות בינלאומיות במשך 18 חודשים לפחות.
או
שירת/ה בתפקיד קברניט/ה כלי שייט, שתפוסתו ברוטו עולה על 5,000 טון ועסק/ה בהפלגות בינלאומיות במשך 12 חודשים לפחות ונוסף על כך שירת/ה 18 חודשים לפחות בתפקיד קברניט/ה גוררת לפחות.
או
שירת/ה כקברניט/ה בכלי שייט, שתפוסתו ברוטו עולה על 5,000 טון ועסק/ה בהפלגות בינלאומיות במשך שנה אחת לפחות ונוסף על כך שירת/ה במשך שנתיים רצופות לפחות כקברניט/ה בגוררת.
4. שליטה ברמה גבוהה בעברית ואנגלית.
5. העסקת מועמד הנכנס לגדרי תנאי סף 3 לעיל, כפופה להמלצת מנהל רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לפי שיקול דעתו, בפני השר על מתן רישיון, בתנאים או ללא תנאים בהתאם לסעיף 42א' לתקנות הנמלים תשל"א – 1971 (להלן: "התקנות")

דרישות התפקיד

תיאור התפקיד:
1. ניתוב אניות בתחום נמל חיפה בהתאם לצרכי העבודה ודרישות הממונים, הפלגה עם גוררות אל מחוץ לתחומי נמל חיפה, לביצוע מטלות כפי שיידרש.
2. במהלך המשמרת בה נעדר רב חובל הנמל, י/תשמש הנתב/ת כממלא/ת מקומו.
3. התפקיד כרוך בעבודה במשמרות, כולל סופי שבוע, שבתות וחגים.
4. ביצוע מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה, ובלבד שקשורות לעבודות הנתב.
5. עמידה תוך תקופה של 12 חודשים בכל הנדרש, לשם קבלת רישיון נתב.כישורים נוספים המהווים יתרון :

ניסיון ימי כקברניט/ה כלי שייט מעל לחמש שנים. ניסיון באנייה, שתפוסתה עולה על 10,000 טון.

תנאים להעסקה :

1. המועמד/ת יהיה/תהיה חייב/ת לעמוד בכל הנדרש לשם הבקשה לרישיון הנתב/ת. המועמד/ת ת/יידרש להשלים רישיון זה תוך 12 חודשים ממועד הקליטה לתפקיד. יובהר כי ביצוע תפקיד נתב/ת בפועל, יהיה בכפוף לקבלת רישיון זה. על אף האמור, לחברה יתאפשר להאריך את תקופת ההכשרה בחצי שנה נוספת.

ה ע ר ו ת
1. פניות מטעם מועמדים שלא עומדים בדרישות המשרה לתפקיד ו/או לא יעבירו את כל המסמכים כנדרש, לא תטופלנה.
2. לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את תיאור התפקיד לעיל, להוסיף או לגרוע ממנו מטלות.
3. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
4. המועמדים/ות המתאימים/ות יחויבו במבדק התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקה רפואית.
5. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה – 2005, לא תישקל מועמדותו/ה של מועמד/ת אשר העסקתו/ה תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בה קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים.
6. מועמד/ת שת/ייבחר ת/יעמוד בתקופת ניסיון של שישה חודשים.
7. התפקיד יבוצע בעתיד במסגרת חברת הבת - חברת תעבורה ימית חיפה, ככל שיידרש.
8. תינתן עדיפות מתקנת למועמדים כמפורט להלן :
8.1 למי שהוא/היא או אחד מהוריו נולד באתיופיה.
8.2 למי שהוא/היא בן/בת העדה הדרוזית.
8.3 לבני/בנות המגזר הערבי (לרבות הצ'רקסים).
9. להנהלה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
10. תהליך ההגשה הינו מקוון, בכלל זה מילוי טפסים וצרוף מסמכים. הנכם מתבקשים להיכנס לאתר חברת נמלי ישראל למדור משרות פנויות. לא תיבחן מועמדות שלא עברה דרך המערכת.
את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום 13.7.2022 עד לשעה 12:00.
סודיות מובטחת

* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.