לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

סמנכל כספים לחברת תעבורה ימית חיפה

5-6 שנים |
משרה מלאה
| לפני 15 שעות
תיאור משרה

ועדת איתור בהליך חיצוני 17/2022 לתפקיד סמנכ"ל כספים לחברת תעבורה ימית חיפה


תואר המשרה : סמנכ"ל/ית כספים
היחידה : חברת תעבורה ימית חיפה
מקום העבודה : חיפה
דירוג/ד ר ג ה : העסקה בחוזה אישי 75% נגזר מנכ"ל
כ פ י פ ו ת : מנכ"ל חברת תעבורה ימית חיפה

דרישות המשרה:

תנאי סף

1. בוגר/ת תואר אקדמי בחשבונאות (ממוסד להשכלה גבוהה בישראל, או המוכר ע"י משרד החינוך כשקול לתואר אקדמי ישראלי).
2. רואה חשבון מוסמך/ת בישראל.
3. בעל/ת ניסיון של 4 שנים לפחות, ב- 7 השנים האחרונות, כסמנכ"ל/ית כספים/ חשב/ת/ מי שכפוף ישירות לסמנכ"ל כספים ומנהל יחידה/מחלקה/אגף במחלקת כספים, בתאגיד/גוף בעל מחזור שנתי/תקציב של 40 מיליון ₪ לכל הפחות.
4. ניסיון ניהולי בניהול 2 עובדים לכל הפחות.

כישורים המהווים יתרון:
א. תואר ראשון נוסף/תואר שני באחד מהמקצועות: כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים, הנדסה תעשיה וניהול.
ב. סמנכ"ל/ית כספים/חשב/ת בחברה ממשלתית.
ג. סמנכ"ל/ית כספים/חשב/ת בחברה מדווחת.
ד. ניסיון בעבודה עם מערכות מידע פיננסיות
ה. ניסיון בתחום הספנות והנמלים.
ו. ניסיון בליווי הליכי רכש והתקשרויות
ז. ניסיון מקצועי מוכח מעבר לקבוע בתנאי הסף לעיל.

דרישות התפקיד

תיאור התפקיד:
1. אחריות על כלל פעילות הרכש בחברה לרבות קבלת הצעות מחיר, בדיקה כלכלית שלהן, ליווי בוועדות מכרזים, הקמת עגלות, אישור חשבוניות.
2. פיקוח על גיזבר חברת נמלי ישראל, בקרה תקציבית, בקרה וניהול תזרים החברה.
3. פיקוח על הנהלת חשבונות בחברת נמלי ישראל.
4. ביצוע דו"ח p&l חודשי, דוחות הכנסות חודשיות, רבעוניות, שנתיות.
5. הכנת דו"חות כספיים נוספים בהתאם לדרישות המנכ"ל.
6. ניתוח עלויות התפעול ועלויות הרכש.

7. הכנת תקציב תפעולי, הכנת תקציב רכש ופיתוח בשיתוף חברת נמלי ישראל.
8. אחריות על דו"ח גיול חדשי.
9. ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.
• כל האמור בסעיף זה הינו בכפוף לכך שתישמר עצמאותו של סמנכ"ל הכספים, תחת אימוץ הכללים החשבונאיים , הנחיות הסוקס, לוחות הזמנים , אופן הדיווח וכל הנחיה חשבונאית אחרת הנגזרת מעצם היות החברה , חברת בת של חברת נמלי ישראל.


ה ע ר ו ת

1. בהתאם לחוזר רשות החברות "רפורמה בשכר מנכ"לים ובכירים וקציבת כהונה לפקידים בכירים" מתאריך 11.10.2015 ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, תוגבל הכהונה לתפקיד זה לחמש שנים.

2. תינתן עדיפות מתקנת למועמדים בעלי מוגבלויות, למי שהוא/היא או אחד מהוריו נולד באתיופיה, למי שהוא/היא בן/בת העדה הדרוזית, לבני/בנות המגזר הערבי (לרבות הצ'רקסים).

3. המועמדים/ות המתאימים/ות ישלחו למבדקי התאמה.

4. ועדת האיתור רשאית לפנות לממליצים שמסר/ה המועמד/ת.

5. נתוני המועמדים/ות המתאימים/ות יחויבו בבדיקה ביטחונית.

6. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה – 2005, לא תישקל מועמדותו/ה של מועמד/ת אשר העסקתו/ה תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בה קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים.

7. להנהלה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.

8. תהליך ההגשה הינו מקוון, בכלל זה מילוי טפסים וצרוף מסמכים. הנכם מתבקשים להיכנס לאתר חברת נמלי ישראל למדור משרות פנויות. לא תיבחן מועמדות שלא עברה דרך המערכת.
את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום 24.7.2022 עד לשעה 12:00.
סודיות מובטחת

* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.