לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

דרוש.ה אחראי.ת קשרי ממשל

3-4 שנים |
משרה מלאה
| לפני 2 שעות
תיאור משרה

לחברה לשירותי קורספונדנציה בע"מ דרוש.ה אחראי.ת קשרי ממשל (בינלאומיים, פלסטיניים ומקומיים)
החברה לשירותי קורספונדנציה בע"מ הינה חברה ממשלתית בהקמה, ותחומי פעילותה הינם לעסוק בכל פעילות של מתן שירותי ייצוג למערכת הבנקאות הפלסטינית במערך התשלומים בישראל בכל הקשור להוראות תשלום והעברות כספים בשקלים חדשים וכן בכול מטלה נוספת שתוטל על החברה בהמשך. החברה מסווגת כיום ברמה 7 (עסקי) בסולם החברות הממשלתיות. (החלטת ממשלה 4207 מיום 21.10.2018).

אחראי.ת על פיתוח ותחזוקה שוטפת של היחסים מול גורמי ממשל ורגולציה בינלאומיים, פלסטיניים ומקומיים, לרבות הגדרת תהליכי העבודה והממשקים מולם, ניהול מו"מ, פתרון בעיות בעבודה השוטפת ועוד. כפיפות ישירה: למנכ"לית החברה ו/או לסמנכ"ל.ית תפעול. מיקום החברה: ת"א ו/או ירושלים.

תנאי סף:
1. תואר אקדמי ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
2. עברית ואנגלית ברמת שפת אם (דיבור, קריאה וכתיבה).
3. ניסיון עבודה קודם של 3 שנים לפחות מול גופים ציבוריים בינלאומיים.
לעניין סעיף זה, "גופים ציבוריים בינלאומיים": משרדי ממשלה זרים; רשויות סטטוטוריות זרות ; גופים הממומנים באופן מלא או חלקי (מהותי) ע"י מדינה זרה; מוסד ציבורי זר שעיקר עיסוקו פיננסי.

יתרון משמעותי: ניסיון עבודה קודם מול המגזר הערבי ו/או הרשות הפלסטינית.

יתרונות נוספים: היכרות/ניסיון עם העולם הפיננסי; שליטה טובה מאוד בערבית (דיבור, כתיבה וקריאה); השכלה משפטית.

דרישות התפקיד

המועד האחרון להגשת מועמדות הינו עד לתאריך 13.7.2022 בשעה 12:00. מובהר כי מועמדויות שיוגשו לאחר מועד זה לא תתקבלנה.
הגשת המועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד.ת לתפקיד אחראי.ת קשרי ממשל (בינלאומיים, פלסטיניים ומקומיים)" - אשר נמצא בכתובת:
https://www.meitar.com/files/candidate_questionnaire_-_government_relations.docx

בציון משרה מספר 2743344-JB כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על התקיימותם של תנאי הכשירות לתפקיד, אישור שקילות (ככל ונדרש), שמות של ממליצים, וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד.ת כרלוונטי לשקילת מועמדותו.ה על ידי החברה (להלן – "הצעת המועמדות").
הצעת מועמדות ללא צירוף "השאלון למילוי על ידי המועמד.ת לתפקיד "אחראי.ת קשרי ממשל (בינלאומיים, פלסטיניים ומקומיים)" כשהוא מלא וחתום לא תידון.
חברת "Manpower" הוסמכה לטפל בסיוע להליך האיתור. לפיכך, את הצעת המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת מייל RikiAb@manpower.co.il. אין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות פקס או דואר, או באמצעות "סוכן חכם" ואתרי מכרזים לא תידון.
החברה תהא רשאית לפנות לממליצים שצוינו על ידי המועמד.ת וכן לממליצים נוספים, בתיאום ובהסכמה אקטיבית של המועמד.ת מראש בלבד, ולהפנות את המועמדים.ות למבחני התאמה. עוד תהא החברה רשאית לפנות לחברת השמה ולהסתייע באיתור אקטיבי, לפנות למועמדים.ות לבירורים, הבהרות, השלמות מידע וקבלת מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה. חרף האמור, יובהר, כי האחריות על הגשת המידע הנדרש באופן מלא ועדכני מוטלת אך ורק על המועמד.ת, כל סיכון הכרוך בחוסר במידע או אי בהירותו של מידע כאמור מוטל על המועמד.ת בלבד.
החברה מבקשת להביא לידיעת המועמדים.ות כי יכול והמועמד.ת הנבחר.ת תידרש לבצע בדיקות לסיווג בטחוני, ככל שלא תעמוד בבדיקות אלו – לא תמונה לתפקיד. בנוסף, יכול ומינויו.ה של המועמד.ת לתפקיד יהא כפוף לאישורים רגולטוריים נוספים, כנוסחם בדין בעת הרלוונטית, אף לאחר בחירת מינוי המועמד.ת לתפקיד.
רק פניות מתאימות תענינה.
החברה לשירותי קורספונדנציה

* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.