לקבלת משרות באימייל הרשמו כאן
זה עובד!
"גם אנחנו מגייסים דרך פורטל דרושים!" יעל, רכזת גיוס 888Holdings
חפש משרות

הסכם מעסיקים/מפרסמי משרות בפורטל דרושים™

 

1. הסכם זה, מטרתו להסדיר ולקבוע את התנאים וההתחייבויות של מעסיקים המעוניינים לפרסם משרות בלוח המתקדם של פורטל דרושים™ (להלן: "המעסיקים" או "המעסיק"), כלפי בעלת האתר, חברת שקנאי נט בע"מ (להלן: "בעלת האתר" או "החברה").

2. פרסום משרות באתר והשימוש בממשקי המשתמש באתר, כפופים לתנאים המפורטים להלן. תנאים אלה, דרים יחדיו עם תנאי השימוש של האתר ואין בהם כדי לגרוע מהם.

3. הנכם מתבקשים לקרוא תנאים אלה היטב, זאת בטרם השימוש באתר. לתשומת לבכם, אישור ההרשמה כמעסיק באתר משמעו כי הנך מסכים לתנאים אלה ומתחייב לפעול על פיהם.
 

א. פרסום מודעות דרושים באתר
 

4. פורטל דרושים™ הינו לוח דרושים מקוון, המאפשר למעסיקים שונים לפרסם מודעות דרושים ולגייס עובדים שכירים (ביחסי עובד מעביד), ובמקביל מאפשר למועמדים להציג ולהציע את מועמדותם אל אותן משרות, באמצעות הממשק של האתר.

5. פרט לפרסום משרות וגיוס מועמדים, אין לעשות באתר או לנצלו לצורך כל שימוש אחר, לרבות ובייחוד כל שימוש מסחרי ו/או פרסומי.

6. פרסום המשרות על ידי המעסיקים ייעשה בהתאם להתחייבויות, לכללים ולתנאים הבאים:

6.1. על כלל המשרות המתפרסמות מטעם המעסיק באתר להיות בהתאם לכל הוראות דיני מדינת ישראל.
 

6.2. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור, מתחייב המעסיק לפעול בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988, ולא לגרום לכך כי במשרות ו/או במודעות המתפרסמות מטעמו ו/או באופן הצגתן ו/או באופן ניסוחן, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, לא יהיה משום כל אפליה שהיא או לרבות אפליה על רקע מגדר, אפליה על רקע הריון, אפליה על רקע הורות, אפליה על רקע טיפולי פוריות, אפליה על רקע הפריה חוץ גופית, אפליה על רקע גיל, אפליה על רקע גזע, אפליה על רגע מין, אפליה על רקע לאום, אפליה על רקע ארץ מוצא, אפליה על רקע נטיה מינית, אפליה על רקע השקפה, אפליה על רקע שירות מילואים, אפליה על רקע השתייכות מפלגתית, אפליה על רקע מעמד אישי, אפליה על רקע כתובת מגורים וכל אפלייה אחרת.
המעסיק יהיה האחראי הבלעדי לקיום הוראות החוק והדין לעניין זה, וכן לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתתקבל בנושא זה.


6.3. חל איסור מפורש לפרסם תכנים במסגרת המודעה שהינם, או עלולים להיות, תכנים המפרים ו/או הפוגעים בזכות של צד שלישי כלשהו ו/או באתר.

6.4. על המשרות המתפרסמות לגלם עבודה שהינה עבודה חוקית ושאין בה משום עבירה על כל דין ו/או סיוע לעבירה ו/או משום פגיעה ברגשות הציבור ו/או מסיתה לשנאה ו/או אלימות ו/או אפלייה ו/או פורנוגרפיה.

6.5. על כלל המשרות המתפרסמות באתר להיות מסווגות תחת הקטגוריה המתאימות להן ובאופן שלא יהיה בהן כל הטעייה של משתמשי האתר.

6.6. על העבודה המוצעת במסגרת המשרות המתפרסמות, להיות מיועדת לאזרחים ישראלים ו/או לתושבים בעלי אשרת עבודה ו/או לאזרחים זרים בעלי אשרת עבודה בלבד.

6.7. על כל מודעה להכיל משרה אחת בלבד. אין לפרסם מספר משרות תחת מודעה בודדת.

6.8. על כל המודעות להכיל פרטים אמיתיים כנים ואותנטיים, אודות משרה אמיתית להעסקת עובד.

6.9. חל איסור מפורש לעשות שימוש כלשהו במודעות האתר לצורך פרסום ו/או פנייה ו/או הצעה שאיננה מהווה משרת עבודה.

6.10. המשרות המתפרסמות חייבות להכיל עבודה במשכורת בלבד בהתאם לחוקי העבודה, ולא על בסיס של עמלות בלבד. בפרט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור מפורש לפרסם מודעות שאינן מודעות דרושים מובהקות באף קטגוריה באתר; חל איסור מפורש לפרסם משרות שיווק רשתי או משרות המבוססות על תשלומי עמלות בלבד או משרות המבוססות על עבודה מהבית בקטגוריות באתר למעט קטגוריה "עבודה מהבית".

6.11. על מודעות הדרושים לא להכיל משרות מטעם גופים מתחרים בתחום הדרושים. פורטל דרושים™ אינו מאפשר לגופים מתחרים בתחום הדרושים לפרסם מודעות במסגרת האתר.

7. מובהר, כי אי עמידה באחד מן התנאים האמורים, תקנה לחברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את הזכות למחוק ו/או להסיר מודעה ו/או חלק ממנה ו/או להמנע מפרסום, זאת ללא כל הודעה מוקדמת ו/או נימוק וללא החזר כספי כלשהו.

8. החברה תהיה רשאית להציג ולפרסם את התכנים שהועלו או נמסרו על ידי המעסיקים לאתר במסגרת מודעות הדרושים, לרבות שמם ופרטי ההתקשרות עמם, בכל מקום באתר או באמצעי פרסום אודותיו ו/או באתרים קשורים לרבות באמצעות רשתות חברתיות והכל בהתאם לשיקול דעת החברה כפי שתמצא לנכון.
 

ב. הרשמה לאתר ושימוש בממשק המשתמש
 

9. פרסום משרות בפורטל דרושים™ וכן מעקב אחר משרות אלה, נעשה באמצעות ממשק משתמש ספציפי אשר מוקצה לכל מעסיק (להלן: "ממשק המשתמש").

10. כניסה לממשק המשתמש כרוכה בהרשמה ראשונה מראש. במסגרת ההרשמה, יתבקשו המעסיקים למסור לאתר פרטים מזהים אודותיהם, לרבות פרטי התקשרות, אנשי קשר, פרטים אודות עיסוקם ועוד. כמו כן, יתבקשו המעסיקים להזין שם משתמש וסיסמא, אשר ישמשו אותם בשימוש חוזר באתר ולצורך כניסה לממשק המשתמש שלהם. על מנת להקטין את הסיכון לפעילות בלתי מורשית, מומלץ להחליף את הסיסמא בכל 3 חודשים.

11. המעסיקים מתחייבים בזאת, כי כל הפרטים והמידע אשר נמסרו לאתר אודותיהם ו/או אודות עסקם ו/או פעילותם הנם נכונים, אמיתיים ומדוייקים. שימוש בפרטים מפוברקים ו/או לא נכונים ו/או פרטים אשר אינם שייכים למעסיק יגרמו לביטול ולהסרת חשבון המשתמש מאת האתר וכל התכנים שנשמרו בו- זאת ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת.

12. מובהר, כי זכות השימוש בממשק המשתמש ו/או זכות הגישה לממשק המשתמש, באמצעות שם המשתמש והסיסמה, הנן אישיות, לא בלעדיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה, והן כפופות לתנאי הסכם זה ולתקנון האתר.

13. פרט לשימוש סביר ורגיל בממשק המשתמש ולמטרה אליה נועד, חל איסור מפורש לעשות כל שימוש אחר, לרבות עריכת כל שילוב עם מערכות אחרות ו/או שינוי ו/או הנדסה חוזרת ו/או פיתוח ו/או התאמה.

14. כלל האחריות על הפעילות בממשק המשתמש הינה על המעסיקים בלבד.

15. החברה רשאית לבטל כל רשות ו/או זכות שימוש בממשק המשתמש ולאסור על מעסיק לעשות שימוש בממשק, ובכלל זה למנוע גישה ממעסיקים לממשק ו/או לאתר בכל עת לפי שיקול דעתה המלא, בין מחמת הפרת תנאים אלה ובין מכל סיבה אחרת, ולא תהיה למעסיק על טענה בגין כך.

16. החברה איננה מתחייבת לשמור ו/או לגבות נתונים כלשהם אשר קיימים בממשק המשתמש ואיננה מתחייבת כי אלו יהיו זמינים לצפייה ו/או לשימוש על ידי המעסיקים.
 

ג. תמורה ותשלום
 

17. פרסום מודעות דרושים כרוך בתשלום, זאת בהתאם למחיר שייקבע מעת לעת על ידי החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

18. התשלום לאתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי / המחאה / העברה בנקאית, בהתאם לתנאים הספציפיים שיוסכם עליהם לגבי כל עסקה בנפרד.

19. התשלום בכרטיס אשראי מותר לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים/ תאגיד ישראלי שבידיהם כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות המוכרות.

20. לתשלום דרך האתר, יתבקשו המעסיקים למלא טופס הזמנה ובו לספק את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם עסק, דוא"ל, ופרטי כרטיס אשראי.

21. מובהר, כי עצם מילוי ושליחת טופס התשלום איננו מהווה אישור כי התשלום בוצע. ביצוע התשלום ופרסום המודעה ייעשה אך ורק לאחר שנתקבל אישור מתאים מחברת האשראי.

22. על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע התשלום להיות אמיתיים ומדוייקים. האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד מעסיקים אשר מסרו פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבשו את הליך התשלום. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית.

23. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים כאמור יהיה האתר רשאי שלא לפרסם את המודעה.

24. כל העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיית SSL שהינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע. יחד עם זאת, אין האתר יכול להבטיח הגנה הרמטית.
 

ד. העדר אחריות
 

25. השימוש בפורטל דרושים™, ברכיביו ובשירותיו הינה באחריות המשתמש בלבד.

26. פורטל דרושים™ משמש כגורם ביניים בלבד בין מעסיקים לבין מועמדים, על ידי הענקת במה, המהווה לוח לפרסום משרות ומתן אפשרות להציג אליהם מועמדות.

27. ההתקשרות עם החברה הינה לצורך פרסום משרות בלוח דרושים אותו היא מפעילה בלבד. החברה איננה מבטיחה, ואין ביכולתה להבטיח, כי בעקבות פרסום מודעת דרושים באתר יצליח המעסיק לגייס מועמדים או כי המועמדים אשר יגישו מועמדות למשרה אכן מתאימים לדרישותיו.

28. כלוח דרושים, החברה איננה מוודאת, ואין ביכולתה לוודא, את נכונות ו/או דיוקם של הפרטים ו/או המצגים הנמסרים על ידי המועמדים או נרשמים על ידם על גבי קורות החיים הנשלחים אל המעסיקים במסגרת האתר.

29. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל תשלום ו/או דמי נזק ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווחים ו/או עיכוב בפעולה, שייגרמו למעסיקים כתוצאה משימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על מידע שהוזן לאתר או נשלח אליהם על ידי מועמדים במענה למשרה שפרסמו ו/או כתוצאה מתקלה באתר ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש באתר או בנתונים ו/או בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא של מידע שהוזן לאתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של החברה ו/או בשל תקלה טכנית או אחרת של כל גורם שאינו בשליטת החברה לרבות הקשורה לתשתית האינטרנט ו/או בשרת האינטרנט. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינה מתחייבת כי מידע זה ישמר. היה ובכל זאת תוכר חבות כלשהי לחברה, בפסק דין חלוט, תוגבל אחריותה של החברה לגובה התשלום האחרון ששילם המעסיק לחברה.

30. המעסיק יישא לבדו בכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם לכל גורם, כתוצאה מהשימוש שעשה באתר או בנתונים שהפיק ממנו ושאו באמצעותו. החברה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי כלפי צדדים שלישיים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לצד שלישי כלשהו, והקשור ו/או הנובע במישרין או בעקיפין משימוש שעשה המעסיק באתר ובנתונים בו. המעסיק יפצה ו/או ישפה את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד שתאלץ לשאת כתוצאה מהפרת התחייבויותיו.
 

31. המעסיק יישא לבדו בכל אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ולכל נזק או הפסד הנובע מהם, שעניינים אופן ו/או דרך ניסוח ו/או הצגת מועדת הדרושים באתר, או אי עמידה בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988. המעסיק יפצה ו/או ישפה את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד שתאלץ לשאת כתוצאה מהפרת התחייבויותיו בנושא זה. 

32. החברה איננה מתחייבת להעניק תמיכה לאתר ולשימוש בו. ככל שתינתן תמיכה שכזאת על ידי החברה, היא תעשה על בסיס של רצון טוב ומבלי שהדבר יחייב אותה להמשיך ולעשות כן.

33. החברה רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

34. החברה איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.
 

ה. מדיניות הגנת הפרטיות ושימוש במידע
 

35. הפרטים והמידע הנמסרים ו/או מוזנים ו/או הנשמרים באתר, הן במסגרת ההרשמה לאתר והן במסגרת פרסום משרות וניהולם, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות המשתמשים, יישמר במאגר המידע של האתר, שהינו מאגר מידע רשום במרשם מאגרי המידע במשרד המשפטים.

36. עם מסירת פרטיכם לאתר, הנכם מסכימים בזאת כי האתר יהיה רשאי לפנות אליכם, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לכם חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר ו/או בעליו כי המשתמשים ימצאו בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמשים הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.

37. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.

38. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמה מראש, אלא בהתאם להוראות הסכם זה ו/או תקנון האתר ו/או הוראות הדין ו/או בהתאם לכל צו שיפוטי.

39. במידה ואינכם מעוניינים להעביר מידע כלשהו אל האתר או שלא יישמר אודותיכם כל מידע, הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.

40. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכן להקלת השימוש החוזר באתר. לתשומת לבכם, במידה ואינכם מעוניינים בקבלת "עוגיות" או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

41. האתר נוקט באמצעים שונים ומגוונים לשמור על המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר.

42. עוד על מדיניות הגנת הפרטיות של האתר תוכלו לקרוא כאן

ו. קניין רוחני ובעלות במידע
 

43. כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר, ברכיביו ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, במודעות הדרושים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לחברה בלבד והיא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים.

44. אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות במודעות הדרושים, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעלת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתה הכתובה מראש של החברה.

45. מלוא נתוני המידע הנובעים ו/או נוצרים מהשימוש באתר, יהיו של החברה, אשר רשאית לעשות בהן מנהג בעלים.
 


ז. כללי
 

46. המעסיק מתחייב להציג הסכם זה בפני כל עובד ו/או מי מטעמו שיעשה שימוש באתר ולוודא שהוא פועל לפיהם.
 

47. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תנאי שימוש זה.

48. מובהר, כי הסכם זה הינו בין שני עסקים ועל כן חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 לא יחול על צדדים.

49. כל האמור בהסכם זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

50. החברה תהיה רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או הזכות להפעילו לכל גורם אחר ולהפעילו תחת כל שם מתחם ו/או שרת שתבחר.

50. הכותרות בהסכם זה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.

51. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו ובהתאם לדין הישראלי בלבד.

מעסיק, מחפש עובדים?
עשרות אלפי מועמדים ביום!
פרסם משרות עכשיו!
חברות מובילות באתר
פורטל דרושים - לוח דרושים מספר 1 בישראל