הסכם מעסיקים/מפרסמי משרות בדרושים IL™

 

 1. הסכם זה, מטרתו להסדיר ולקבוע את התנאים וההתחייבויות של מעסיקים המעוניינים לפרסם משרות בלוח המתקדם של דרושים IL™ (להלן: "המעסיקים" או "המעסיק"), כלפי בעלת האתר, חברת שקנאי נט בע"מ ת.ד. 8500, נתניה (להלן: "בעלת האתר" או "החברה") .
 2. פרסום משרות באתר והשימוש בממשקי המשתמש באתר, כפופים לתנאים המפורטים להלן. תנאים אלה, דרים יחדיו עם תנאי השימוש של האתר המופיעים בתקנון האתר ובמדיניות הפרטיות, ואין בתנאים אלה כדי לגרוע מהם.  
 3. בטרם השימוש באתר, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון מעסיקים זה ולפעול על פיו. ככל ואינכם מסכימים עם אחד מכלל תנאי השימוש של האתר, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו. לתשומת לבכם, אישור הרשמה כמעסיק משמעו הסכמה לתנאים אלו ומתן התחייבות לפעול על פיהם. ליצירת קשר contactus@drushim.co.il , טלפון 073-2922222 או בצור קשר בעמוד הבית  https://www.drushim.co.il/contactus.aspx.
 4. דיוורים - עם מסירת פרטיכם לאתר, הנכם מסכימים בזאת כי החברה תהיה רשאית לפנות אליכם ו/או למי מטעמכם ו/או למי מהחברה אליה אתם משתייכים, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לכם חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של החברה או שותפיה העסקיים וכל מידע אחר לגביו סבורה החברה כי המשתמשים ימצאו בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמשים הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.

 

         א.פרסום מודעות דרושים באתר

 

 1. דרושים IL™ הינו לוח דרושים מקוון, המאפשר למעסיקים שונים לפרסם מודעות דרושים ולגייס עובדים שכירים (ביחסי עובד מעביד), ובמקביל מאפשר למועמדים להציג ולהציע את מועמדותם אל אותן משרות, באמצעות הממשק של האתר.
 2. המעסיקים יכולים לרכוש חבילות שונות הכוללות תמהילים של מודעות באתר וכן מדיה פרסומית. במסגרת המודעות ניתן לפרסם משרות ולגייס מועמדים בלבד. אין לעשות במודעות כל שימוש אחר, לרבות ובייחוד כל שימוש מסחרי ו/או פרסומי.
 3. בהסכמתך לתנאי שימוש אלה ובפרסום המשרות על ידך הנך מסכים להתחייבויות, לכללים ולתנאים הבאים:
 • אני מתחייב, כי אני אכן מעסיק המחפש עובדים.
 • אני מתחייב, כי כל המודעות שאפרסם יכילו פרטים אמיתיים כנים ואותנטיים, אודות משרה אמיתית להעסקת עובד.
 • ידוע לי, כי חל איסור מפורש לעשות שימוש כלשהו במודעות האתר לצורך פרסום ו/או פנייה ו/או הצעה שאיננה מהווה משרת עבודה.
 • אני מצהיר ומבין, כי קורות החיים המועברים אלי הינם מידע רגיש וכי חלה עלי החובה לשמור על פרטיות המידע ולא לעשות בו כל שימוש אלא למטרה לשמה הועבר - יצירת קשר עם מועמד רלבנטי.
 • ידוע לי, כי על כל מודעה להכיל משרה אחת בלבד. אין לפרסם מספר משרות תחת מודעה בודדת.
 • ידוע לי, כי על כלל המשרות המפורסמות מטעמי להיות בהתאם לכל הוראות הדין במדינת ישראל.
 • בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור, אני מתחייב לפעול בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988, ולא לגרום לכך כי במשרות ו/או במודעות המתפרסמות מטעמי ו/או באופן הצגתן ו/או באופן ניסוחן, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, לא יהיה משום כל אפליה שהיא או לרבות אפליה על רקע מגדר, אפליה על רקע הריון, אפליה על רקע הורות, אפליה על רקע טיפולי פוריות, אפליה על רקע הפריה חוץ גופית, אפליה על רקע גיל, אפליה על רקע גזע, אפליה על רגע מין, אפליה על רקע לאום, אפליה על רקע ארץ מוצא, אפליה על רקע נטיה מינית, אפליה על רקע השקפה, אפליה על רקע שירות מילואים, אפליה על רקע השתייכות מפלגתית, אפליה על רקע מעמד אישי, אפליה על רקע כתובת מגורים וכל אפלייה אחרת. ידוע לי, כי אני האחראי הבלעדי לקיום הוראות החוק והדין לעניין זה, וכן לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתתקבל בנושא זה. 
 • ידוע לי, כי חל איסור מפורש לפרסם תכנים במסגרת המודעה שהינם, או עלולים להיות, תכנים המפרים ו/או הפוגעים בזכות של צד שלישי כלשהו ו/או באתר.
 • ידוע לי, כי על המשרות המתפרסמות לגלם עבודה שהינה עבודה חוקית ושאין בה משום עבירה על כל דין ו/או סיוע לעבירה ו/או משום פגיעה ברגשות הציבור ו/או מסיתה לשנאה ו/או אלימות ו/או אפלייה ו/או פורנוגרפיה.
 • הובהר לי, כי על כלל המשרות המתפרסמות באתר להיות מסווגות תחת הקטגוריה המתאימות להן ובאופן שלא יהיה בהן כל הטעייה של משתמשי האתר וכי אם העלתי משרה בקטגוריה השגויה, שמורה לחברה הזכות להעביר את המשרה שפרסמתי לקטגוריה המתאימה
 • ידוע לי, כי על העבודה המוצעת במסגרת המשרות המתפרסמות, להיות מיועדת לאזרחים ישראלים ו/או לתושבים בעלי אשרת עבודה ו/או לאזרחים זרים בעלי אשרת עבודה בלבד.
 • ידוע לי, כי המשרות המתפרסמות חייבות להכיל עבודה במשכורת בלבד בהתאם לחוקי העבודה, ולא על בסיס של עמלות בלבד. בפרט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור מפורש לפרסם מודעות שאינן מודעות דרושים מובהקות באף קטגוריה באתר; חל איסור מפורש לפרסם משרות שיווק רשתי או משרות המבוססות על תשלומי עמלות בלבד או משרות המבוססות על עבודה מהבית למעט קטגוריה "עבודה מהבית".
 • על מודעות הדרושים לא להכיל משרות מטעם גופים מתחרים בתחום הדרושים. דרושים IL™ אינו מאפשר לגופים מתחרים בתחום הדרושים לפרסם מודעות במסגרת האתר.

 

 1. מובהר, כי אי עמידה באחד מן התנאים האמורים, תקנה לחברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את הזכות למחוק ו/או להסיר מודעה ו/או חלק ממנה ו/או להמנע מפרסום ו/או להעביר מודעה לקטגוריה המתאימה לה באתר, זאת ללא כל הודעה מוקדמת ו/או נימוק וללא החזר כספי כלשהו.
 2. החברה תהיה רשאית להציג ולפרסם את התכנים שהועלו או נמסרו על ידי המעסיקים לאתר במסגרת מודעות הדרושים, לרבות שמם ופרטי ההתקשרות עמם, בכל מקום באתר או באמצעי פרסום אודותיו ו/או באתרים קשורים לרבות באמצעות רשתות חברתיות והכל בהתאם לשיקול דעת החברה כפי שתמצא לנכון.

 

        ב.הרשמה לאתר ושימוש בממשק המשתמש

 

 1. פרסום משרות בדרושים IL™ וכן מעקב אחר משרות אלה, נעשה באמצעות ממשק משתמש ספציפי אשר מוקצה לכל מעסיק (להלן: "ממשק המשתמש").
 2. כניסה לממשק המשתמש כרוכה בהרשמה ראשונה מראש. במסגרת ההרשמה, יתבקשו המעסיקים למסור לאתר פרטים מזהים אודותיהם, לרבות פרטי התקשרות, אנשי קשר, פרטים אודות עיסוקם ועוד. כמו כן, יתבקשו המעסיקים להזין שם משתמש וסיסמא, אשר ישמשו אותם בשימוש חוזר באתר ולצורך כניסה לממשק המשתמש שלהם. על מנת להקטין את הסיכון לפעילות בלתי מורשית, מומלץ להחליף את הסיסמה בכל 3 חודשים.
 3. המעסיקים מתחייבים בזאת, כי כל הפרטים והמידע אשר נמסרו לאתר אודותיהם ו/או אודות עסקם ו/או פעילותם הנם נכונים, אמיתיים ומדוייקים. שימוש בפרטים מפוברקים ו/או לא נכונים ו/או פרטים אשר אינם שייכים למעסיק יגרמו לביטול ולהסרת חשבון המשתמש מאת האתר וכל התכנים שנשמרו בו- זאת ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת.
 4. מובהר, כי זכות השימוש בממשק המשתמש ו/או זכות הגישה לממשק המשתמש, באמצעות שם המשתמש והסיסמה, הנן אישיות, לא בלעדיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה, והן כפופות לתנאי הסכם זה ולתקנון האתר. החברה אינה אחראית לנזקים שיגרמו מקום בו משתמש העביר את פרטיו לצד ג' כלשהו.
 5. פרט לשימוש סביר ורגיל בממשק המשתמש ולמטרה אליה נועד, חל איסור מפורש לעשות כל שימוש אחר, לרבות עריכת כל שילוב עם מערכות אחרות ו/או שינוי ו/או הנדסה חוזרת ו/או פיתוח ו/או התאמה.
 6. כלל האחריות על הפעילות בממשק המשתמש הינה על המעסיקים בלבד.
 7. החברה רשאית לבטל כל רשות ו/או זכות שימוש בממשק המשתמש ולאסור על מעסיק לעשות שימוש בממשק, ובכלל זה למנוע גישה ממעסיקים לממשק ו/או לאתר בכל עת לפי שיקול דעתה המלא, בין מחמת הפרת תנאים אלה ובין מכל סיבה אחרת, ולא תהיה למעסיק על טענה בגין כך.
 8. החברה איננה מתחייבת לשמור ו/או לגבות נתונים כלשהם אשר קיימים בממשק המשתמש ואיננה מתחייבת כי אלו יהיו זמינים לצפייה ו/או לשימוש על ידי המעסיקים. חרף האמור ברישא של הסעיף, החברה מצהירה, כי קורות החיים אשר הועברו באמצעות ממשק המשתמש ישמרו לתקופה של 90 ימים ולאחר מכן ימחקו.
 9. תוקפה של משרה המפורסמת באתר הוא ל30 ימים ("התקופה"). עם תום התקופה המשרה תרד מהאתר באופן אוטומטי.
 10. תוקפו של מנוי הוא בהתאם להזמנת העבודה ולסוג המנוי שרכש המעסיק. ככלל, מנוי אינו ניתן להקפאה או להארכת תוקף.
 11. אלגוריתם הצגת המשרות באתר מושפע מגורמים שונים ובהם גם סוגי המודעות הקיימים באתר, חיפוש וסינון המבוצעים על ידי המועמדים.

 

ג.תמורה ותשלום

 1. פרסום מודעות דרושים כרוך בתשלום, בהתאם למחירון החברה אשר ישתנה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. המחירים המפורסמים באתר הינם לפני מע"מ.
 3. על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע התשלום להיות אמיתיים ומדוייקים. האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד מעסיקים אשר מסרו פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבשו את הליך התשלום. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים כאמור יהיה האתר רשאי שלא לפרסם את המודעה.
 4. כל העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיית SSL שהינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע. יחד עם זאת, אין האתר יכול להבטיח הגנה הרמטית.
 5. מרגע ביצוע ההזמנה, חבילת הפרסום מומשה במלואה. לא ניתן יהיה לבטלה ולא ינתן כל זיכוי מלא ו/או חלקי בגינה. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שיחויב בתשלום מלוא התמורה, כמצוין בהזמנה עליה חתם, גם אם לא ינצל את מלוא השירות על פי ההזמנה ו/או את מלוא הפריטים שרכש לפי ההזמנה.
 6. דרושים IL יהיה רשאי להסיר מודעה או כל פרסום אחר של המעסיק במידה והמעסיק לא עמד בתנאי השימוש של האתר או לא עמד בתנאי ההסכם מולו לרבות אי תשלום התמורה בגין ההסכם. שיקול הדעת המוחלט בענין זהיהיה נתון לדרושים IL בלבד.
 7. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של הסרת הפרסום שנרכש על ידו, בשל הפרת תנאי תקנון זה, לא יוחזר לו התשלום בגין ימי פרסום ששולמו אך לא נוצלו בפועל עקב הסרת מודעת המפרסם כתוצאה מהפרת תנאי התקנון
 8. אי פירעון של תשלום במועדו על ידי הלקוח יגרור חיוב בריבית פיגורים ששיעורה יהא זהה לשיעור ריבית הפיגורים המפורסמת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר.
 9. אי פירעון של שני תשלומים יאפשר לדרושים ביטול חד צדדי של הסכם הפרסום ממועד בו החליטה החברה. דין ביטול שכזה זהה לביטול עסקה על ידי הלקוח

 

ד. העדר אחריות

 

 1. השימוש בדרושים IL™, ברכיביו ובשירותיו הינה באחריות המעסיק בלבד.
 2. דרושים IL™ משמש כגורם ביניים בלבד בין מעסיקים לבין מועמדים, על ידי הענקת במה, המהווה לוח לפרסום משרות ומתן אפשרות להציג אליהם מועמדות.
 3. ההתקשרות עם החברה הינה לצורך פרסום משרות בלוח דרושים אותו היא מפעילה בלבד. החברה איננה מבטיחה, ואין ביכולתה להבטיח, כי בעקבות פרסום מודעת דרושים באתר יצליח המעסיק לגייס מועמדים או כי המועמדים אשר יגישו מועמדות למשרה אכן מתאימים לדרישותיו.
 4. כלוח דרושים, החברה איננה מוודאת, ואין ביכולתה לוודא, את נכונות ו/או דיוקם של הפרטים ו/או המצגים הנמסרים על ידי המועמדים או נרשמים על ידם על גבי קורות החיים הנשלחים אל המעסיקים במסגרת האתר ועל המעסיק לעשות את כל הבדיקות הנדרשות לשיטתו לאימות פרטים ו/או מצגים אלה.
 5. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל תשלום ו/או דמי נזק ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווחים ו/או עיכוב בפעולה, שייגרמו למעסיקים כתוצאה משימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על מידע שהוזן לאתר או נשלח אליהם על ידי מועמדים במענה למשרה שפרסמו ו/או כתוצאה מתקלה באתר ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש באתר או בנתונים ו/או בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא של מידע שהוזן לאתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של החברה ו/או בשל תקלה טכנית או אחרת של כל גורם שאינו בשליטת החברה לרבות הקשורה לתשתית האינטרנט ו/או בשרת האינטרנט. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינה מתחייבת כי מידע זה ישמר. היה ובכל זאת תוכר חבות כלשהי לחברה, בפסק דין חלוט, תוגבל אחריותה של החברה לגובה התשלום האחרון ששילם המעסיק לחברה.
 6. המעסיק יישא לבדו בכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם לכל גורם, כתוצאה מהשימוש שעשה באתר או בנתונים שהפיק ממנו ו/או באמצעותו. החברה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי כלפי צדדים שלישיים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לצד שלישי כלשהו, והקשור ו/או הנובע במישרין או בעקיפין משימוש שעשה המעסיק באתר ובנתונים בו. המעסיק יפצה ו/או ישפה את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד שתאלץ לשאת כתוצאה מהפרת התחייבויותיו.
 7. המעסיק יישא לבדו בכל אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ולכל נזק או הפסד הנובע מהם, שעניינים אופן ו/או דרך ניסוח ו/או הצגת מודעת הדרושים באתר, או אי עמידה בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988. המעסיק יפצה ו/או ישפה את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד שתאלץ לשאת כתוצאה מהפרת התחייבויותיו בנושא זה.
 8. החברה איננה מתחייבת להעניק תמיכה לאתר ולשימוש בו. ככל שתינתן תמיכה שכזאת על ידי החברה, היא תעשה על בסיס של רצון טוב ומבלי שהדבר יחייב אותה להמשיך ולעשות כן.
 9. החברה רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
 10. החברה איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, טעויות אנוש, כשלים בחומרה, תוכנה, או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.

 

ה. מדיניות הגנת הפרטיות ושימוש במידע

 

 1. הפרטים והמידע הנמסרים ו/או מוזנים ו/או הנשמרים באתר, הן במסגרת ההרשמה לאתר והן במסגרת פרסום משרות וניהולם, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות המשתמשים, יישמר במאגר המידע של האתר, שהינו מאגר מידע רשום במרשם מאגרי המידע במשרד המשפטים.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.
 3. החברה לא תעביר מידע אישי לצדדים שלישיים, ללא הסכמה מראש, למעט במקרים הבאים:
  • בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר או ביצוע באמצעות האתר או בקשר אליו של פעולות שהן לכאורה, לפי שיקול דעתה של המפעילה, עומדות בניגוד לדין.
  • בכל מקרה שיתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור פרטים של המשתמש ו/או מידע אודותיו לצד שלישי.
  • בכל מקרה של מחלוקת, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים בין החברה למשתמש.
  • בכל מקרה בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופו ו/או לרכושו של המשתמש או לגופו ו/או רכושו של צד שלישי.
 4. במידה ואינכם מעוניינים להעביר מידע כלשהו אל האתר או שלא יישמר אודותיכם כל מידע, הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.
 5. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכן להקלת השימוש החוזר באתר. לתשומת לבכם, במידה ואינכם מעוניינים בקבלת "עוגיות" או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
 6. האתר נוקט באמצעים שונים ומגוונים לשמור על המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר.
 7. עוד על מדיניות הגנת הפרטיות של האתר תוכלו לקרוא כאן

 

ו. קניין רוחני ובעלות במידע

 

 1. כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר, ברכיביו ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, במודעות הדרושים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לחברה בלבד והיא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים.
 2. אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות במודעות הדרושים, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעלת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתה הכתובה מראש של החברה.
 3. מלוא נתוני המידע הנובעים ו/או נוצרים מהשימוש באתר, יהיו של החברה, אשר רשאית לעשות בהן מנהג בעלים.

 

ז. כללי

 

 1. המעסיק מתחייב להציג הסכם זה בפני כל עובד ו/או מי מטעמו שיעשה שימוש באתר ולוודא שהוא פועל לפיהם.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תנאי שימוש זה.
 3. מובהר, כי הסכם זה הינו בין שני עסקים ועל כן חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 לא יחול על צדדים.
 4. כל האמור בהסכם זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 5. החברה תהיה רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או הזכות להפעילו לכל גורם אחר ולהפעילו תחת כל שם מתחם ו/או שרת שתבחר.
 6. החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לרבות במיקום המודעות באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של האתר, לרבות בתוך שטחי מודעות הדרושים המועלות על ידי המשתמשים, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום והדבר לא יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם. זאת, גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי מפרסם המודעה, או שייכת למתחרה עסקי שלו, או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את השירותים המוצעים באתר, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. החברה תודיע למשתמשים על שינויים כאמור באמצעים שונים העומדים לרשותה ובין היתר – בהודעה בעת כניסה לאיזור האישי או בהודעה לתיבת הדואר האלקטרוני. ככל ששינויים אלה יכללו גריעת שירותים שניתנו עד אותו מועד בתשלום, תינתן על כך הודעה בת שלושים ימים מראש.
 9. הכותרות בהסכם זה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 10. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו ובהתאם לדין הישראלי בלבד.