תקנון פעילות פייסבוק

 

1.כללי והגדרות

 1. 1 חברת שקנאי נט בע"מ, בעלת ומפעילת אתר "דרושים IL" (להלן: "החברה") מקיימת פעילות נושאת פרסים ("הפעילות") בהתאם לכללים ולקריטריונים המפורטים בתקנון זה.
 2. 1 הפעילות תפורסם באמצעות פרסום במדיה שהחברה תבחר בו, לרבות עמוד הפייסבוק  של החברה ("עמוד הפייסבוק של החברה") הנמצא בכתובת - https://www.facebook.com/drushim.co.il/
 3. 1 תקנון הפעילות יפורסם בעמוד הפייסבוק של החברה. עותק התקנון יהיה מצוי גם במשרדי החברה, וניתן יהיה לעיין בו במהלך שעות העבודה הרגילות.
 4. 1 "משתתף" - רשאי להשתתף בפעילות אדם, תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין בישראל, אשר הינו גולש רשום באתר הרשת החברתית Facebook ועמד בתנאים המפורטים בתקנון, מבקש להשתתף בפעילות ופועל לשם כך בדרכים המפורטות בתקנון.
 5. 1 פרשנות: בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  
 6. 1 כל ההתייחסויות בתקנון זה הכתובות בלשון זכר הינן לנוחיות בלבד ומתייחסות לזכר ולנקבה כאחד. כל האמור בלשון רבים - אף יחיד במשמע, ולהפך. והכל - למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת.
 7. 1 חלוקת תקנון זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלו, נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות התקנון.
 8. 1 הודעה בדבר שינוי תנאי הפעילות ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. פרסום השינוי באתר החברה ו/או בעמוד הפייסבוק של החברה תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.
 9. 1 החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תהיה רשאית לשנות את אורכה של הפעילות ו/או את הפרסים ו/או כללי הפעילות ו/או תקופת הפעילות ו/או הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בחברה ו/או מכל סיבה אחרת. כן תהיה רשאית החברה לבטל הפעילות בכל עת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כל שינוי ו/או ביטול של התקנון יפורסם בהודעה מראש, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום הפעילות ו/או שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה.
 10. 1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, בכל אמצעי שהוא, תגברנה הוראות התקנון.
 11. 1 למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בה אינה תלויה בגורל?

 

2.תקופת הפעילות  

 1. 2 הפעילות תיערך בין התאריכים 08.05.23 מהשעה 09:00 ועד ל-15.05.23 בשעה 23:59 ("תקופת הפעילות").
 2. 2 במהלך תקופת הפעילות, יוזמנו כל המעוניינים, אשר דבר הפעילות הובא לידיעתם, להיכנס לעמוד הפייסבוק של החברה, וליטול חלק בפעילות בהתאם לאמור בתקנון זה.
 3. 2 עד שבעה (7) ימי עסקים מתום תקופת הפעילות, תכריז החברה על הזוכים בפעילות.
 4. 2 החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקדים ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות בהודעה אשר תתפרסם בעמוד הפייסבוק של החברה.

 

3.אופן ההשתתפות בפעילות ותנאי סף

 1. 3 במהלך תקופת הפעילות ,יעלה בעמוד הפייסבוק של החברה פוסט ו/או סרטון וידאו ("פוסט" ו/או "Post") של הפעילות. יש לכתוב תגובות לפוסט בהתאם למפורסם בו. התגובות הנבחרות, ע"פ הערכת השופטים, יזכו בפרס בהתאם למפורסם בפוסט.
 2. 3 לא תתאפשר יותר מזכייה אחת לכל משתתף בפעילות.
 3. 3 מובהר למען הסר ספק כי עובדי חברת שקנאי נט בע"מ ו/או זכייני החברה ועובדי זכייני החברה ו/או בני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בפעילות.  
 4. 3 ההשתתפות בפעילות תהווה אישור והסכמה בלתי חוזרים לחברה לעשות בשמו של המשתתף ובתוכן כל שימוש חוקי, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העתקה, הפצה, טרנספורמציה, ביצוע פומבי, פרסום ומחיקה, וזאת כנכס השייך לחברה. למען הסר ספק, השתתפות בפעילות, מהווה הסכמה לפרסום התוכן בכל מדיה קיימת ולשימוש בתוכן ובפרטי המשתמש לשם יחסי ציבור שתערוך החברה.
 5. 3 בעצם פרסום/העלאת תוכן כאמור בתקנון זה, מקנה המשתתף לחברה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך ולהשתמש בכל דרך נוספת בתוכן, לפי שיקול דעתה של החברה, באתר האינטרנט של החברה, בעמוד הפייסבוק של החברה, בדברי דפוס, במדיה דיגיטלית, ובכל מדיה שהיא, ולמשתתף לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם שימוש בתוכן. המשתתף לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין התוכן ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום עבור שימוש בתוכן.
 6. 3 העלאת תוכן שאינו בבעלות המשתתף ו/או שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או עוולה כלשהי אחרת כלפי צד שלישי, הינה אסורה, והאחריות המלאה בגין פרסום תוכן כאמור תהיה על שולח/מעלה התוכן לאתר ועליו באופן בלעדי.
 7. 3 כל משתתף מצהיר כי אין בתוכן משום פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק הגנת זכויות יוצרים ,התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 ו/או כל דבר חקיקה אחר.
 8. 3 החברה תהיה רשאית לפרסם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באתר או בכל מקום אחר, את התוכן שיעלו המשתתפים לאתר. פרסום התכנים לא יהווה כל אינדיקציה לזכייה אלא נועד לשם מתן ביטוי לתגובות של המשתתפים.
 9. 3 תכנים אשר אינם עומדים בהגדרת התוכן המופיעה לעיל, ו/או אשר יהיה בהם דבר מה מעליב ו/או בוטה ו/או פוגע בזולת באופן כזה או אחר יפסלו ויורדו מיד מהאתר, ללא מסירת הודעה למשתתף.
 10. 3 במקרה בו החברה ו/או מי מטעמה תחשוד כי התוכן אינו מקורי ו/או המשתתף אינו רשאי לפרסם את התוכן במסגרת הפעילות, תהא החברה רשאית לפסול את התוכן, ולמחוק אותו מהתגובות לפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת להודיע על כך למשתתף.
 11. 3 האחריות הבלעדית על ביצוע הפעולות לשם השתתפות בפעילות, לרבות פרסום התכנים באתר, חלה על המשתתף .
 12. 3 החברה לא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של החברה ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם.
 13. 3 ידוע למשתתף והוא מסכים כי החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה, התכנים שהעלה, באופן ובמועדים שיקבעו לפי שיקול דעתה של החברה.
 14. 3 כל משתתף בפעילות נותן את הסכמתו מראש כי החברה תהא רשאית לצור עמו קשר במידה ויזכה.

 

4.הפרס

 1. 4 הזכייה בפעילות הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה, הפרסים אינם ניתנים להמרה בכסף, בשווה כסף או לפרס אחר.
 2. 4 על אף האמור, החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מקבל הפרס, לפי בקשת הזוכה.
 3. 4 מובהר, כי החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים המפורטים לעיל ו/או את כמותם ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים, או לא לחלקם כלל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 4. 4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס, מכל סיבה, אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
 5. 4 החברה תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך וזאת מכל סיבה שהיא.
 6. 4 האחריות על מימוש הפרסים הינה על הזוכים בלבד. החברה לא תישא בכל באחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות, בעקיפין ו/או במישרין בזוכים.
 7. 4 החברה אינה אחראית בשום דרך לאיכותו וטיבו של הפרס שיחולק במסגרת הפעילות (לרבות למוצרים שיירכשו באמצעות הפרס), מכל סיבה שהיא.

 

5.בחירת הזוכה ומסירת הפרס

 1. 1 מבין כל המשתתפים אשר ענה על תנאי ההשתתפות כמפורט בסעיף 1.4 לעיל, יבחר ויזכה בפרס כמפורט בפוסט. בחירת הזוכה תתבצע על ידי צוות שופטים מטעם החברה בלבד.
 2. 5 יובהר, כי החלטת צוות השופטים, בהתאם לשיקול דעתם, תהיה סופית מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור. צוות השופטים יהא רשאי לבחור את הזוכה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והוא אינו נדרש לנמק או לפרט את החלטותיו ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או דרישה בגין האמור כלפי החברה ו/או מי מנציגי צוות השופטים.
 3. 5 הזוכה בפעילות יקבל הודעה על זכייתו בפעילות, באמצעות תגובה בפוסט התחרות ובה יתבקש לספק את מספר הטלפון שלו בהודעה פרטית לצורך תיאום קבלת הפרס.
 4. 5 במידת הצורך, יתבקש המשתתף בהתאם לאמור לעיל, לאמת באמצעות תעודת זהות את דבר זהותו.
 5. 5 במידה והמשתתף אשר זכה בפרס הינו קטין מתחת לגיל 18 יהיה חייב הזוכה להמציא לחברה אישור חתום מהוריו ו/או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו.
 6. 5 במידה ולא יענה הזוכה להודעת הזכייה כמפורט בסעיף 5.3  לעיל, בתוך שלושה (3) ימים מקבלת ההודעה, תועבר הזכייה לחזקת החברה, והיא זו שתחליט מה יעשה בה. זוכה שלא פנה לחברה כאמור, מכל סיבה כלשהי, תישלל זכאותו לפרס ולא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך.
 7. 5 יראו את הזוכה כאילו קיבל את הודעת הזכייה ביום שליחתה. לעניין זה, רישומי החברה בדבר שליחת הודעת הזכייה יהוו ראיה מכרעת לעניין מסירת הודעת הזכייה.
 8. 5 החברה תהיה רשאית לדחות את פרסום תוצאות הפעילות עקב נסיבות טכניות ו/או תקלה.
 9. 5 החברה תהיה זכאית לפרסם את שמם ופרטיהם של הזוכים בפעילות ואת התגובות שהועלו, באמצעי התקשורת, לרבות באתר החברה, כפי שתמצא לנכון.
 10. 5 עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמתו של המשתתף לפרסום כאמור. החברה תוכל להשתמש בתכנים הנבחרים בכל אמצעי המדיה העומדים לרשותה ללא צורך בעדכון מראש של המשתתף, ו/או תשלום נוסף מעבר לפרס בו זכה המשתתף.
 11. 5 למען הסר ספק מובהר, כי היה והפרס לא יחולק בעקבות העובדה שהזוכה לא עמד בתנאי כלשהו מתנאי הסף ו/או עקב העובדה שהזוכה לא יגיב להודעה בהתאם לאמור בסעיף 5.7 לעיל ו/או עקב העובדה שמשתתף זוכה ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו (במעשה ו/או במחדל), תהא החברה רשאית לערוך פעילות נוספת ו/או לחלק את הפרס שלא חולק למשתתף אחר או לא לחלק את הפרס שלא נדרש והזוכה שוויתר על הפרס ו/או כל משתתף אחר בפעילות יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה למשתתף אחר או בגין אי חלוקת פרס כאמור.

 

6.תנאים נוספים

 1. 6 החברה אינה אחראית לתוכן שיועלה על ידי המשתתפים.
 2. 6 ההשתתפות בפעילות הנה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה כלפי המשתתף. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או כל הכרוך בכך.
 3. 6 החברה רשאית להסיר מעמוד הפייסבוק של החברה כל תוכן על פי שיקול דעתה הבלעדי .
 4. 6 המשתתף יהא מנוע מלטעון כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי נגד החברה בכל הקשור לפעילות כמפורט בתקנון זה, לרבות בגין כל נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות.
 5. 6 בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון הפעילות, תהא החברה רשאית לבטל את השתתפותו ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בנסיבות דנן.
 6. 6 החברה תהא רשאית לערוך שינויים בכללי הפעילות, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. 6 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף לתקלות באתר החברה או באתר פייסבוק. בכל מקרה של רצון המשתתף לשאול שאלה או לבקש עזרה בכדי להבין את מהות הפעילות הוא מוזמן לפנות אל החברה בעמוד הפייסבוק.
 8. 6 השימוש של המשתתף בעמוד הפעילות מהווה הסכמה מצידו לכך שכל פרט אשר יעלה לעמוד הפייסבוק של החברה, יהיה חשוף לצדדים שלישיים וכן מהווה הוא הסכמה לחברה לעשות כל שימוש בפרטים הנ"ל, לרבות פרסומם ברבים.
 9. 6 החברה תשמור על פרטיות הגולשים ולא תמסור פרטים מזהים אודות המשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י המשתתף עצמו.

 

7. אחריות  

 1. 7 למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן, ולא תישא בשום אחריות לטיב הפרס, לאספקתו ולאיכותו. מבלי לגרוע מהאמור, לזוכה לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין הפרס, אספקתו, טיבו ואיכותו.
 2. 7 החברה רשאית בכל עת, עקב תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי, לשנות כל תנאי מתנאי הפעילות המפורטים בתקנון, לרבות מועד בחירת הזוכה, כמות הפרסים ו/או מהותם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, הכול כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תחייב כל משתתף.
 3. 7 המשתתפים מאשרים כי ידוע להם שעריכת הפעילות תלויה, בין היתר, בתקינות אתר האינטרנט, רשת הפייסבוק, עמוד החברה בפייסבוק, המערכות הממוחשבות וגורמים אחרים שלחברה אין שליטה עליהם. לפיכך, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את הפעילות, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של הפעילות.
 4. 7 למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו למשתתפים עקב פעולות שתנקוט החברה בגין תקלות כאמור בסעיף 7.3 לעיל ו/או טעות והמשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם נזקים והוצאות כאמור.
 5. 7 כל משתתף מוותר כתנאי מוקדם להשתתפותו בפעילות, על כל טענה בקשר עם אי קליטת הנתונים ששידר לצורך השתתפות ו/או מחיקתם.
 6. 7 מובהר כי רישומי החברה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת הפעילות ולא תשמע כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת

 

8.הבהרות

 1. 8 בעצם השתתפותו בפעילות ובהעלאת התוכן לאתר, המשתתף מצהיר ומאשר שקרא את התקנון במלואו והוא מסכים לכל הוראותיו.
 2. 8 תקנון זה חל בנוסף לתנאי השימוש באתר פייסבוק.
 3. 8 בכל מקרה, לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גוף אחר הקשור בפעילות, בכל עניין ודבר הקשור במישרין או בעקיפין בפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה, קבלת הפרסים ומהות הפרסים.
 4. 8 למען הסר ספק, פייסבוק אינה אחראית לפעילות ו/או לתקנון ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי פייסבוק, בכפוף לכל דין.
 5. 8 הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד החברה, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בפעילות היא שנה ממועד סיומה.