הזכות לעצמאות: העסקת אנשים עם מוגבלות

היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות המצוין ב- 3 בדצמבר הוא הזדמנות מצוינת להיזכר בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בעבודה לצד חובותיהם של המעסיקים

 

העסקת אנשים עם מוגבלויות

התאריך ה- 3.12 מצוין מדי שנה כיום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ומזכיר לכולנו את היתרונות הרבים ביצירת שוויון והזדמנות תעסוקתית לכלל האדם. העסקת עובדים עם מוגבלויות תורמת לא רק למועסקים, אלא גם למעסיקים, לארגונים ולחברה כולה. ארגונים המעסיקים עובדים עם מוגבלויות, זוכים במרבית המקרים לעובדים מוכשרים ונאמנים, ליתרונות המושגים בגיוון תעסוקתי, להעצמת מותג המעסיק, וכמובן שהדבר פותח בפניהם מאגרים נוספים לגיוס כישרונות.

 

למעשה העסקת אנשים עם מוגבלות בחברות ציבוריות, אינה רק כדאית ותורמת, אלא גם מחויבת על פי חוק: תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, קובע כי גופים ציבוריים המעסיקים 100 עובדים לפחות, מחויבים לפעול לכך שלפחות 5% ממצבת העובדים יהיו אנשים עם מוגבלויות משמעותיות.

 

 מהי ההגדרה של אדם עם מוגבלות?

על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אדם עם מוגבלות מוגדר כאדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית (לרבות לקות קוגניטיבית) בין אם היא קבועה או זמנית, אשר בגללה תפקודו מוגבל באופן מהותי.

 

אילו משרות מתאימות לאנשים עם מוגבלויות?

אנשים עם מוגבלויות, מתקשים פעמים רבות למצוא עבודה. הם נתקלים בקשיים נוספים מעבר לקשיים שנתקלים בהם מועמדים ללא מוגבלות, כגון הטיות ודעות קדומות, סביבת עבודה שאינה מתאימה, ועוד.  בישראל נעשות פעולות אקטיביות לסיוע בשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה וכן להעלאת מודעות המעסיקים לנושא שוויון הזכויות. אנשים עם מוגבלויות זכאים בישראל לשוויון הזדמנויות בהיצע התעסוקתי, ופוטנציאל שווה לקבלה לעבודה כמו כל אדם אחר בישראל, ולבצע כל תפקיד  שהמוגבלות שלהם אינה מונעת מהם לבצע.

 

חובות מעסיקים לאנשים עם מוגבלויות

העסקת אנשים עם מוגבלויות מחייבת על פי חוק, עמידה בכללים מסוימים הן מבחינת סביבת העבודה, הן מבחינת התנאים והן מבחינת שוויון ההזדמנויות. להלן חובות המעסיק בהעסקת עובדים עם מוגבלויות:

 

חובת מעסיקים של 100 עובדים ומעלה, למנות אחראי להעסקת אנשים עם מוגבלויות שישמש כמוקד ידע מקצועי למעסיק, וככתובת לפניות עובדים עם מוגבלויות.

 

מעסיק עובדים עם מוגבלויות נדרש להתאים את מקום העבודה והתנאים לעובד עם מוגבלות לפי צרכיו, לרבות התאמת סביבת העבודה, הציוד, שעות העבודה ודרישות התפקיד, מבחני הקבלה לעבודה, נהלי עבודה, הכשרה והדרכה.

 

החוק מחייב שוויון הזדמנויות גם בגיוס עובדים, ואוסר על מעסיקים להפלות בין דורשי עבודה בשל מוגבלותם, כל עוד הם כשירים לביצוע התפקיד.

 

שכר המינימום של עובדים עם מוגבלויות שיכולת עבודתם מופחתת, מחושב באחוזים משכר המינימום הכללי העומד כיום על הוא 5,300 בחודש וזאת בהתאם לכושר עבודתם.

 

על מעסיק לפעול לקידום ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו. צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, קובע, כי ייצוג הולם הוא 3% - במקום עבודה שבו מועסקים יותר מ – 100 עובדים.

 

מעסיק ציבורי המעסיק 100 עובדים ויותר מחויב לדאוג לביטוי הולם של לפחות 5% עובדים עם מוגבלות.

 

זכויות עובדים עם מוגבלויות במקום העבודה

מלבד זכויותיהם של עובדים עם מוגבלויות המתקבלות מכוח חובות המעסיקים, ישנן זכויות נוספות המגיעות להם על פי חוק. להלן רשימת זכויות של עובדים עם מוגבלויות, על פי חוק:

 

איסור הפליה בתעסוקה בשל מוגבלות: מעסיק אינו רשאי להפלות בין עובדיו ובין דורשי עבודה מחמת מוגבלותם או מחמת היותם בני משפחה של אדם עם מוגבלות, בכפוף לכך שהם כשירים לתפקיד או למשרה. זכות עובדים עם מוגבלויות לשוויון תעסוקתי באה לידי ביטוי בכל אלו: קבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיטורים או פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מהעבודה.

 

במודעת גיוס עובדים, אסורה הפליה בין דורשי עבודה.

 

חשוב לציין כי החוק המגן על שוויון הזדמנויות בתעסוקה, מגן גם על מעסיקים, וכך - מעסיק אינו חייב לקבל לעבודה או להמשיך להעסיק אדם עם מוגבלות באם אינו כשיר לביצוע התפקיד וכן אם עצם המוגבלות שוללת את כשירותו לתפקיד. כשירות אדם עם מוגבלות לתפקיד נבחנת על פי ההתאמות שהוא זכאי להן.