לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

דרוש/ה תצפיתנן/ית באשדוד

1-2 שנים |
משרה מלאה
| לפני 16 שעות
תיאור משרה

מכרז חיצני מס' 20/21 לתפקיד תצפיתן/ית באשדוד
תואר המשרה : תצפיתן/ית
היחידה : חברת תעבורה ימית אשדוד
מקום העבודה : אשדוד
דירוג/ד ר ג ה : 3 עד 9 דירוג ימאים
כ פ י פ ו ת : למנהל התצפית

דרישות המשרה:
1. בעל/ת הסמכה לחובל משמרת בכיר (חובל שני) לפחות, או חובל גוררת לפי תקנה 20(1) או (3) ופרק ד' לתקנות הספנות (הימאים), תשס"ב 2002, וגם בעל/ת ניסיון של 12 חודשים לפחות בתפקיד חובל משמרת בכיר או חובל גוררת (מנהל רספ"ן רשאי לפטור את המועמד מתקופת הניסיון).
או
ניסיון כקצין בחיל הים ששימש מפקד כלי שיט.
כל זאת, בהתאם לתקנה 14(ג) תקנות הנמלים (ניהול התעבורה הימית), התשע"ז– 2017.
2. שליטה מלאה בשפות העברית והאנגלית - ייבדק במכון האבחון.
3. עבודה במשמרות של 24 שעות כל ימות השנה, כולל שבתות וחגים, בהתאם לסידור עבודה. נדרשת זמינות טלפונית 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. עבודה במשמרות/שעות נוספות על פי הצורך.
4. רישיון נהיגה B בתוקף (באין רישיון נהיגה, המועמד מתחייב לעשות תוך 6 חודשים).
5. עבר/ה הכשרה לפי הנחיית אימ"ו (הנחיות תקנות השייט הבינלאומי), שהכיר בה הממונה על הנמלים לגבי שירותי תעבורת כלי שיט - VTS (באין הכשרה כנ"ל, מתחייב לעשותה בתוך 6 חודשים מרגע קבלתו).
כישורים המהווים יתרון:
תעודת הסמכה ל- GMDSS (ROC) קורס רדיו קשר, מטעם משרד התקשורת.
תיאור התפקיד:
1. איסוף מידע רלוונטי על תעבורת כלי שייט באזור הנמל באמצעות הפעלת מערכת VTS על כל מרכיביה, כולל מכ"מ, RDF ((Radio Direction Finder, רדיו טלפון, מצלמות טלוויזיה, מערכת תקשורת וכן מערכות מחשוב רלוונטיות.
2. איסוף נתונים רלוונטיים מאניות המתקרבות לנמל, כגון: סוג מטען, שוקע, אורך אניה, והעברתם למדור תכנון.
3. קבלת נתונים (הודעות לימאים) מהרשויות הרלוונטיות, כגון: רספ"ן, חיל הים, המכון המטאורולוגי, וכן מאחראי/ת המשמרת הקודמת, והעברתם לגורמים הרלוונטיים, בהתאם להנחיות רמ"ח ים, לרבות הפצת אזהרות מטאורולוגיות.
4. קבלת תכנית העבודה היומית התפעולית בנמל ממדור תכנון, המציינת, בין היתר, את סדר הכניסה/ יציאה/ עיתוק אניות, הנדרש לביצוע במשמרת.
5. ריכוז המידע שקיבל/ה מהגורמים השונים לסדר פעולות אחד של כניסה/ יציאה/ עיתוק אניות במשמרת, תוך שמירה על כללי התור התפעולי ובתאום עם מדור תכנון.
6. מתן הנחיות לכלי השייט בדבר תעבורתם בנמל: כניסה לנמל ויציאה מהנמל ואזורי עגינה.
7. העברת הנחיות ביצוע לנתבים, עובדי גוררות ועובדי עגינה בעת כניסת כלי שייט ויציאתם מאזורי העגינה והנמל, לרבות תיאום עם הנתבים את סדר הניתוב של כלי השיט.
8. העברת מידע שוטף לנתבים ולכלי השיט שבתחום הנמל באשר למיקומם ותנועתם של כלי השיט בנמל, מכשולים לניווט הנמל וכל מידע אחר הנחוץ לשמירת בטיחות השיט ובטיחות החיים בים בתחום הנמל, לרבות מתן הנחיות בהקשר זה לגורמים שונים, כגון: חוות הדגים, כלי שיט שבשירות האסדות, חברות קבלניות הפועלות בשטח הנמל.
9. ביצוע מעקב שוטף אחר תעבורת כלי השייט, כולל הכוונה והתראה אם כלי השייט עתיד להיכנס לאזורים מסוכנים עד עליית הנתב לאנייה.
10. תיאום בין צלילות אזרחיות וצבאיות בתחומי הנמל לבין כלי השייט הפועלים בנמל.
11. תיעוד נתונים: רישום והקלטה של נתונים לצורך מעקב ושחזור, מילוי יומנים ועדכון תנועות כלי השייט באופן ידני ו/או ממחושב.
12. יידוע הגורמים הרלוונטיים בדבר התפתחות מזג אוויר חריג, כגון: סערה, ראות לקויה, רוחות חזקות.
13. במצבי חירום ההתנהלות בהתאם לנהלי החברה.
14. אחריות לקבלת מידע בתחילת משמרת מהתאגידים המורשים ומרכז המשמרת הקודמת, לגבי סדר פעולות כניסה יציאה ועיתוק אניות, כל אחד בתחום פעילותו. ריכוז המידע שקיבל/ה לסדר פעולות אחד תוך שמירה על כללי התור התפעולי.
15. קיום קשר עם חיל הים, קבלנים בעת ביצוע עבודות אחזקה, ספינות דייג ויאכטות, סוכני אניות ונותני שירותים נלווים.
16. ביצוע ניהול רישום והקלטה של נתונים, במשמרות השונות, למתן אפשרות של מעקב ושחזור במקרה הצורך. מילוי יומנים.
17. רישום יציאה וכניסה של כלי שייט קטנים כולל של קבלנים ושל סד"גים ומכמורתנים.
18. רישום כל פעילות אניות התדלוק בנמל.
19. הפעלת מערכת גילוי אש והצפה בכלי השייט של חברת תעבורה ימית אשדוד.
20. תפקוד כחפ"ק החברה במעבר למצב חירום, לרבות ניהול כלל התקשורת מול מחלקות החברה.

21. ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.
22. החברה תהיה רשאית להוסיף ו/או לגרוע מטלות במסגרת התפקיד בהתאם לצרכי העבודה.

דרישות התפקיד

תנאים מחייבים להעסקה:
1. המועמד/ת הנבחר/ת יחויב/תחויב בביצוע הסמכות והכשרות, הנדרשות על פי הוראות רספ"ן, לרבות השתתפות בקורסים שייקבעו על ידי רספ"ן ובלוחות הזמנים שייקבעו על ידי רספ"ן. ובכלל זה, חובת מעבר הכשרה לפי הנחיית אימ"ו, שהכיר בה הממונה על הנמלים לגבי שירותי תעבורת כלי שיט (VTS). יובהר כי לעניין הכשרת VTS, יידרש להשלים הסמכה זו תוך שישה חודשים מהקליטה לתפקיד. ללא קבלת תעודה כאמור – הזכייה תהא מבוטלת. יובהר כי ביצוע תפקיד תצפיתן/ית בפועל יהיה בכפוף לקבלת תעודה זו.
2. מועמד/ת שאינו בעל/ת תעודת הסמכה ל- GMDSS (ROC) קורס רדיו קשר, מטעם משרד התקשורת יידרש להשלים הסמכה זו תוך שישה חודשים מהקליטה לתפקיד. ללא קבלת תעודה כאמור – הזכייה תהא מבוטלת. יובהר כי ביצוע תפקיד תצפיתן/ית בפועל יהיה בכפוף לקבלת תעודה זו.
ה ע ר ו ת
1. לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את תיאור התפקיד לעיל, להוסיף או לגרוע ממנו מטלות.
2. החברה רשאית לשלוח את המועמדים למבדקי התאמה.
3. המועמדים/ות המתאימים/ות יחויבו בבדיקה ביטחונית ובדיקה רפואית.
4. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה – 2005, לא תישקל מועמדותו/ה של מועמד/ת אשר העסקתו/ה תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בה קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים.
5. תינתן עדיפות מתקנת למועמדים כמפורט להלן :
5.1 לבעלי מוגבלויות.
5.2 למי שהוא/היא או אחד מהוריו נולד באתיופיה.
5.3 למי שהוא/היא בן/בת העדה הדרוזית.
5.4 לבני/בנות המגזר הערבי (לרבות הצ'רקסים).
6.תהליך ההגשה הינו מקוון, בכלל זה מילוי טפסים וצרוף מסמכים. הנכם מתבקשים להיכנס לאתר חנינט למדור משרות פנויות. לא תיבחן מועמדות למי שלא הגיש טפסי מועמדות וצרף תעודות.
7.המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום 28.8.2021 עד לשעה 24:00.
סודיות מובטחת