לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

בוגר כלכלה/מ.עסקים/משפטים לתפקיד ס' מקרקעין וניהול

7 שנים ומעלה |
משרה מלאה
| לפני 10 שעות
תיאור משרה

תואר המשרה : סמנכ"ל/ית מקרקעין וניהול נכסים
היחידה : מקרקעין וניהול נכסים
דירוג/ד ר ג ה : העסקה בחוזה אישי
כ פ י פ ו ת : מנהל כללי
דרישות המשרה:
1. תואר ראשון בכלכלה / מינהל עסקים / משפטים או שהוא/היא השלים/ה לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
2. ותק מקצועי של 7 שנים לפחות בתחום ניהול נכסים של חברות ממשלתיות / תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי/ תפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים. הכרת הסקטור הציבורי.
הכרת החוקים בתחום המקרקעין.
3. ניסיון ניהול של 5 שנים לפחות ובכללם ניהול צוות עובדים לא אורגניים.
4. היכרות עם חוקי התכנון והבנייה ועם חוקי רישוי עסקים.
5. עברית ואנגלית ברמה טובה.
6. שליטה מלאה בתוכנות מקצועיות.

דרישות התפקיד

1.אחריות לגיבוש מדיניות מסחרית בנושא נכסים ומקרקעין ומימושה, אחראי לניהול ופיקוח על נכסי החברה והנכסים המועמדים לשימוש חברות נמל ותאגידים. אחראי לניהול הנכסים והמקרקעין ולפיקוח על השימוש שעושים חברות הנמל והתאגידים בנכסים שהחברה העמידה לשימושם.
אחריות לריכוז הטיפול בנושאי מקרקעין לרבות רכישה, חכירה, הפקעה, רישום וחילופי מקרקעין, לרבות טיפול בהעברת מקרקעין מן המדינה לחנ"י וטיפול בפינוי מקרקעין תפוסים ובכל סוגי החיובים הנוגעים למקרקעי חנ"י לרבות אגרות והיטלים.
2. אחריות להפעלתן של יחידות המשנה הכפופות לו.
3. הפעלת מומחים ויועצים בנושאים שבתחום אחריותו.
4. אחריות להשכרה והחכרה של נכסים ומקרקעין בפארקים הלוגיסטיים ושטחי המסחר, עפ"י מדיניות המסחרית של החברה, חוק רשות הספנות והנמלים, וכתב ההסמכה.
5. אחריות ליזום ולתכנן פרויקטים עסקיים מסחריים ולהגישם עפ"י נהלי חנ"י ולפעול ליישומם.
6. אחריות לניהול הסכמי השכירות וזכויות במקרקעין של החברה.
7. אחראי ליזום ולהמליץ בפני המנכ"ל על רכישת וחכירת מקרקעין על פי צורכי החברה ,ומשתתף בביצוע על פי החוק ונהלי החברה. אחריות לקידום פעולות רכישה של מבנים ומקרקעין על פי צורכי חנ"י, דרישות, תכנון, והנחיות המנכ"ל.
8. אחריות להעמיד נכסים לשימוש הפעילות הנמלית.
אחריות לנהל מסחרית את הנכסים הפנויים במהלך התקופה שהם אינם בשימוש.
9. בדיקה וטיפול בכל סוגי החיובים הכספיים הנוגעים למקרקעי חנ"י, לרבות אישורם ומעקב אחר השגות, עררים וערעורים לבתי המשפט ולמוסדות שיפוטיים ספציפיים.
10. אחריות לרישום מקרקעין.
11. אחריות לעדכון גבולות הכרזת הנמלים, אחריות לייצג את החברה בדיונים המתקיימים בנושא שינוי תחומי שיפוט ומרחב תכנון.
12. אחריות לפיקוח על השימוש שעושים תאגידים , חברות הנמל וגורמים אחרים במקרקעין או בנכסים שהועמדו לשימושם. אחריות לדווח על חריגות בשימוש שלא עפ"י ההסכמים שנחתמו עם המשתמשים.
13. אחריות על הפיקוח והבקרה על הנכסים או המקרקעין שלא הועמדו בהשכרה או בהחכרה לצד שלישי. אחריות לוודא שלא תהיינה פלישות למקרקעין או לנכסים אלה ולדווח ולטיפול על כל מקרה של חריגה בנושא זה.
14. משמש/ת כיו"ר ועדה לרכישת מקרקעין והפקעתם.
15. משמש/ת כיו"ר ועדה לעסקאות המקרקעין.
16. השתתפות בהנחיית מתכננים, יועצים ובעלי הרשאה בנושא רישוי הבנייה, ורישוי עסקים. אחריות לוודא קבלת היתרי בנייה על ידי תאגידים מורשים וגורמים אחרים.
17. אחריות לניהול מאגר מידע עדכני וזמין בכל נושא המקרקעין של החברה.
18. אחריות לתכנון אישור וביצוע תקציב פעולות החטיבה.
19. אחריות לתכנון ואישור תעריפים לנושאים שבתחום אחריותו.
20. ייצוג החברה בנושאים שבתחום אחריותו/ה עפ"י הנחיות המנכ"ל.
21. ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיית הממונה.
יתרון : תואר שני רלוונטי. ניסיון בעבודה או היכרות עם תחום התחבורה בכלל ותחום הנמלים בפרט.
ניסיון בעבודה עם מנהל מקרקעי ישראל. היכרות עם מערכות מוניציפליות. ניסיון בעבודה עם תוכנה לניהול נכסים.

הערות
1. תינתן עדיפות מתקנת למועמדים כמפורט להלן :
1.1 לבעלי מוגבלויות.
1.2 למי שהוא/היא או אחד מהוריו נולד באתיופיה.
1.3 למי שהוא/היא בן/בת העדה הדרוזית.
1.4 לבני/בנות המגזר הערבי (לרבות הצ'רקסים).
2. המועמדים/ות המתאימים/ות ישלחו למבדקי התאמה.
3. נתוני המועמדים/ות המתאימים/ות יחויבו בבדיקה ביטחונית.
4. המועמד יידרש לחתום על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ועל הצהרת וויתור על סודיות רפואית.
5. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה – 2005, לא תישקל מועמדותו/ה של מועמד/ת אשר העסקתו/ה תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בה קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים.
6. להנהלה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
תהליך ההגשה הינו מקוון, בכלל זה מילוי טפסים וצרוף מסמכים. הנכם מתבקשים להיכנס לאתר חברת נמלי ישראל למדור משרות פנויות. לא תיבחן מועמדות שלא עברה דרך המערכת.

7. את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום 28.8.2021 עד לשעה 24:00.
המודעה מתייחסת לנשים/גברים כאחד. סודיות מובטחת